Platby v školskej jedálni

Sumu za stravovanie dieťaťa je potrebné uhradiť na účet školskej jedálne pri ZŠ:

SK60 5600 0000 0066 0748 4002

Úhrady stravného a čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne (režijné náklady - podľa VZN č.4/2019):

„Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR."

1.stupeň: Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu:
1.polrok
(uhradiť do 20.08.2020)
54,00 €
výška stravného: 1,15€/deň
výška réžie: 0,30€/deň
2.stupeň: Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu:
1.polrok
(uhradiť do 20.08.2020)
56,00 €
výška stravného: 1,23€/deň
výška réžie: 0,30€/deň

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, má každé dieťa nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ a následne odobralo stravu. Výška štátnej dotácie je 1,20€/deň.

Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno - vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú sumu za jedlo. V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený, zákonný zástupca uhrádza plnú sumu za stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

V sume stravného sú zahrnuté

 1. Jednorazová zálohová platba na nákup potravín (platí sa iba 1x) vo výške 24,00 € za stravníka z 1.stupňa, 26,- € za stravníka z 2.stupňa.
 2. Úhrada režijných nákladov vo výške 30,00 € / za každý polrok.

Preplatok stravy a jednorazovej platby podľa zúčtovania po ukončení šk. roka bude zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo účtu v priebehu mesiacov júl/august.

Podmienky organizácie režimu stravovania:

 • Nárok na príspevok na stravovanie má iba ten žiak, ktorý sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v daný deň a v ten deň i odoberie stravu.
 • Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 13.30 h deň vopred počas pracovných dní, v pondelok do 7:00 h.
 • V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 - 14:00 h, avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu stravného.

Možnosti odhlasovania zo stravy

 • on-line na portáli www.eskoly.sk (treba sa prihlásiť pod menom, heslom)
 • telefonicky na tel. č. : +421/33 640 47 28
 • osobne u vedúcej ŠJ

Stravník s diétou

Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. Deťom na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára (gastroenterológa, imunológa,..) bude poskytnutá dotácia 1,20 €/deň, kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti v ZŠ.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na diétne stravovanie adresujte riaditeľke školy.
V žiadosti uveďte:

 • údaje o dieťati (meno, priezvisko, adresa),
 • údaje o zákonnom zástupcovi (žiadateľ),
 • číslo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky zaslané,
 • príloha: potvrdenie od odborného lekára (nepostačuje detský lekár).