Platby v školskej jedálni

Sumu za stravovanie dieťaťa je potrebné uhradiť na účet školskej jedálne pri ZŠ:

SK60 5600 0000 0066 0748 4002

Úhrady stravného a čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne (režijné náklady - podľa VZN č.12/2020):

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom určeným Ministerstvom školstva SR. Výška stravného: 1.stupeň - 1,15 €, 2.stupeň - 1,23 € (dotácia 1,20 €+ doplatok 0,03 €).

Stravníci okrem príspevku na nákup potravín na jedlo uhrádzajú aj režijné náklady mesačne. Režijné náklady za žiaka sú vo výške 7 € paušálne. Zákonný zástupca za každého žiaka, ktorý odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza príspevok na režijné náklady vždy k 20. dňu v mesiaci/ mesiac vopred. Príspevok na režijné náklady je nevratný.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, má každé dieťa nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ a následne odobralo stravu. Výška štátnej dotácie je 1,20€/deň.

Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno - vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú sumu za jedlo. V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený, zákonný zástupca uhrádza plnú sumu za stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.

Preplatok stravy a jednorazovej platby podľa zúčtovania po ukončení šk. roka bude zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo účtu v priebehu mesiacov júl/august.

Podmienky organizácie režimu stravovania:

  • Nárok na príspevok na stravovanie má iba ten žiak, ktorý sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v daný deň a v ten deň i odoberie stravu.
  • Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 13.30 h deň vopred počas pracovných dní, v pondelok do 7:00 h.
  • V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 - 14:00 h, avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu stravného.

Možnosti odhlasovania zo stravy

  • on-line na portáli www.eskoly.sk (treba sa prihlásiť pod menom, heslom)
  • telefonicky na tel. č. : +421/33 640 47 28
  • osobne u vedúcej ŠJ

Stravník s diétou

Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. Deťom na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára (gastroenterológa, imunológa,..) bude poskytnutá dotácia 1,20 €/deň, kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti v ZŠ.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na diétne stravovanie adresujte riaditeľke školy.
V žiadosti uveďte:

  • údaje o dieťati (meno, priezvisko, adresa),
  • údaje o zákonnom zástupcovi (žiadateľ),
  • číslo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky zaslané,
  • príloha: potvrdenie od odborného lekára (nepostačuje detský lekár).