Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Vážení rodičia budúcich prvákov !

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 9. a 10. apríla 2021.

Zápis bude prebiehať online formou, prostredníctvom elektronického formulára (prihlášky)

Prihlášku zákonný zástupca vypíše online na našej stránke www.zsnabielenisku.sk. Pred odoslaním skontrolujte prosím správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo, vytlačené formuláre na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii aj na vrátnici školy).

Odklad povinnej školskej dochádzky

Odklad povinnej školskej dochádzky

Riaditelia základnej školy

  • nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 1.1.2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu rozhodovať.

Riaditelia materskej školy

  • zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:
  1. a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  2. b) písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  3. c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Spôsob a termín kontroly správnosti údajov v škole vám bude oznámený.