Výchovný a karierový poradca

Naša školá má v súčasnosti 86 zamestnancov z čoho 69 je pedagogických a 17 nepedagogických.

VÝCHOVNÝ PORADCA

Ing. Silvia Vanišová

  • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, spolupracuje so školským psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnou pedagogičkou.
  • Konzultácie poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom.
  • Zvláštnu pozornosť venuje podozreniu z užívania drog a iných omamných látok, podozreniu zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov.
  • Sprostredkuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.
  • Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa vopred.

KARIÉROVÝ PORADCA

PaedDr. Jana Čavoš

  • Kariérový poradca vykonáva poradenstvo pri riešení osobných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov a kariérové poradenstvo.
  • Organizuje besedy, exkurzie pre žiakov končiacich ročníkov, pomáha ich usmerňovať v profesionálnej orientácii.
  • Poskytuje individuálnu, poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov a rodičov v oblasti profesionálnej orientácie.
  • Spolupracuje s triednymi učiteľmi.
  • Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa vopred.
Výchovný poradca Konzultačné hodiny
Ing. Silvia Vanišová
vanisova.silvia@gmail.com
Karierový poradca Konzultačné hodiny
PaedDr. Jana Čavoš
jana.cavos@zsnabielenisku.sk