Výchovný a karierový poradca

Naša školá má v súčasnosti 83 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických a 18 nepedagogických. O efektívne fungovanie Školského klubu detí sa stará 11 zamestnancov a 8 zamestnancov sa stará o prípravu chutných jedál v Školskej jedálni.

VÝCHOVNÝ PORADCA

Mgr. Jana Dupľáková

  • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, spolupracuje so školským psychológom, špeciálnym pedagógom, sociálnou pedagogičkou.
  • Konzultácie poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom.
  • Zvláštnu pozornosť venuje podozreniu z užívania drog a iných omamných látok, podozreniu zo zanedbávania, fyzického a psychického týrania žiakov.
  • Sprostredkuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.
  • Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa vopred.

KARIÉROVÝ PORADCA

Mgr. Ivanka Chytrá

  • Kariérový poradca vykonáva poradenstvo pri riešení osobných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb žiakov a kariérové poradenstvo.
  • Organizuje besedy, exkurzie pre žiakov končiacich ročníkov, pomáha ich usmerňovať v profesionálnej orientácii.
  • Poskytuje individuálnu, poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov a rodičov v oblasti profesionálnej orientácie.
  • Spolupracuje s triednymi učiteľmi.
  • Na konzultácie je potrebné nahlásiť sa vopred.
Výchovný poradca Konzultačné hodiny
Mgr. Jana Dupľáková
jana.duplakova@zsnabielenisku.sk
štvrtok
8:00 - 9:30 hod.
14:00 - 15:00 hod.
Karierový poradca Konzultačné hodiny
Mgr. Ivanka Chytrá
ivanka.chytra@zsnabielenisku.sk
pondelok - piatok
7:15 – 7:45 hod.
po 13:30 hod.