Pokyny na týždeň 22.-26.2.2021

Späť

Rodič/zákonný zástupca:

  • vchádza s dieťaťom do areálu školy bránou najbližšou k pridelenému vstupu,
  • v pondelok ráno v čase 7:00 – 8:00 h., u žiakov štvrtých ročníkov v čase 7:30 – 8:00 h., odovzdá dieťa triednej učiteľke pri vstupe do budovy školy podľa rozpisu
  • odovzdá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené na webstránke školy, k dispozícii je aj na vrátnici školy, alebo ho vyplní na edupage,
  • preukáže sa negatívnym výsledkom z testovania na COVID 19, nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o prekonaní COVID 19,
  • počká cca 5 min, kým prebehne meranie TT u dieťaťa,
  • do nedele do 14:30 h. nahlási triednej učiteľke, ak dieťa v tomto týždni určite nenastúpi,
  • deti odchádzajú zo ŠKD (činnosť ŠKD je do 16:00 h.) cez hlavný vchod,
  • od utorka vstupujú žiaci do budovy školy hlavným vchodom, kde prebehne dezinfekcia rúk a meranie teploty.

Prípadne zmeny sa dozviete v nedeľu 21.2. po 17:00 h.

VSTUP DO BUDOVY V PONDELOK
Hlavný vchod 1.D, 1.C, 3.C
Terasa 1. vchod 1.B, 4.A, 4.B, 4.C
Prístavba (vchod od terás) 1.A, 3.A, 3.B
Átrium 2.A, 2.B

Informácie k stravovaniu v ŠJ

Všetky deti 1. stupňa boli automaticky prihlásené na obedy. Odhlásiť ste ich mohli v piatok do 10:00 h. V prípade, že vaše dieťa v pondelok do školy nenastúpi z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, môžete ho z obedov odhlásiť telefonicky (0336404728) alebo mailom ( skolska.jedalenpk@gmail.com) do 22.2.2021 8:00 h.

Podľa VZN 12/2020 zákonný zástupca uhrádza paušálne 7 € mesačne za režijné náklady. Skontrolujte si účtovný stav (stravník + réžia) svojho dieťaťa. V prípade zostatku menšom ako 14 € obratom uhraďte sumu 7 €/mesiac na ďalšie mesiace (vrátane februára) na č. účtu SK60 5600 0000 0066 0748 4002.

Prílohy: