Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Vážení rodičia budúcich prvákov !

Zápis do prvého ročníka Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 7. a 8. apríla 2022 v čase od 15:00-18:00 h.

Zápis bude prebiehať prezenčnou formou formou. Zákonný zástupca príde s dieťaťom do základnej školy. Prinesie si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa. V prípade, že sa nemôžu zápisu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, je nutné mať splnomocnenie.

Prihlášku zákonný zástupca vypíše online, prostredníctvom elektronického formulára (prihlášky) na našej stránke www.zsnabielenisku.sk. Pred odoslaním skontrolujte prosím správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje, interpunkčné znamienka mäkčene, dĺžne, nepoužívajte iba veľké písmená).

Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo, vytlačené formuláre na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii aj na vrátnici školy).

Odklad povinnej školskej dochádzky

Odklad povinnej školskej dochádzky

Riaditelia základnej školy

  • nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roku 2022/2023 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože sa nielenže tento inštitút zrušil v školskom zákone, ale aj podľa znenia § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. účinného od 1.1.2021 už o tejto veci nemajú kompetenciu rozhodovať.

Riaditelia materskej školy

  • zákonným zástupcom detí alebo zástupcom zariadenia pred zápisom na povinnú školskú dochádzku môžu odporúčať len požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom ich musia upozorniť, že k žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musia doložiť aj:
  1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Spôsob a termín kontroly správnosti údajov v škole vám bude oznámený.