Občianske združenie

Združenie rodičov a priateľov školy nadobudlo právnu formu občianskeho združenia (ďalej len OZ), ktoré bolo zaregistrované ako „Občianske združenie Školák na Bielenisku“ (IBAN: SK54 0200 0000 0030 6008 4553, IČO: 42260256). Má svoju „zriaďovaciu listinu“ a „stanovy“. Výkonnými orgánmi OZ sú „valné zhromaždenie“, ktoré tvoria všetci platiaci rodičia detí – žiakov ZŠ (podrobnosti v stanovách). Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz do roka (ide o naše pravidelné stretnutia v jedálni školy, kde si odhlasujeme základné dokumenty a postupy). Ďalším výkonným orgánom OZ a v prípade potreby aj kontaktným orgánom pre vás rodičov ako aj zamestnancov školy je prezídium OZ, ktorého volenými členmi sú:

Prezídium občianskeho združenia
Peter Kramár predseda
Jana Krajčovičová podpredseda
Ľudmila Ráczová ekonóm
Marína Majerčáková člen
Peter Chovanec člen
Richard Oravec člen
Eduard Štamm člen

Rodičia sa spravidla stretávajú s triednymi učiteľmi na rodičovských združeniach a riešia spolu problematiku výchovno – vzdelávacieho procesu, známky, správanie, ale aj všetky ostatné problémy dotýkajúce sa chodu školy. Zároveň majú zvoleného zástupcu združenia rodičov za triedu, ktorý ich zastupuje v celoškolskom združení rodičov, kde sa riešia otázky vzájomného kontaktu so školou a jej vedením (pravidelne sa zasadnutí zúčastňuje p. riaditeľka školy).

Stanovy občianskeho združenia (pdf)

Triedni dôverníci:

Zástupca školy: Krajčovičová Jana

Zástupcovia tried:
1.A Zuzana Hozová Katarína Džubáková
1.B Jana Figurová Tatiana Kozáková
1.C Andrej Porubiak Danica Hacherová
1.D Monika Miková
2.A Ivana Mišunová Hudáková Lucia Pilková
2.B Silvia Kubová Lucia Kuková
2.C Linda Cedzová Oravcová Mária Malotová
2.D Branislav Kalman
3.A Marian Aulitis Božena Fialová
4.A Viera Mihaľková Zuzana Slezáková
4.B Jana Manzátová Barbora Jurkovičová
4.C Marta Hasová Lucia Okonová
5.A Dana Eckerová Silvia Dahamshy
5.B Andrea Pálková Jana Oravcová
5.C Diana Turiničová
6.A Margita Keblušková Veronika Pavlíková
6.B Viera Mihaľková Peter Chovanec
6.C Petra Valúchová Zuzana Miškovská
7.A Elena Bročková
7.B Peter Kramár
7.C Ľudmila Nagyová Marína Majerčáková
8.A Elena Beňová
8.B Miroslav Veng
8.C Marianna Lešková
8.D Alena Frčková Marcela Nagyová
9.A Silvia Štuhlová
9.B Katarína Černá Anna Holentová