Žiaci v číslach

V školskom roku 2020/2021 navštevuje našu školu spolu 632 žiakov v 26 triedach.

I. stupeň
Počet žiakov: 297 Počet tried: 12
II. stupeň
Počet žiakov: 335 Počet tried: 14
Školský klub detí
Počet žiakov: 262 Počet tried: 11