Žiaci v číslach

V školskom roku 2021/2022 navštevuje našu školu spolu 670 žiakov v 28 triedach.

I. stupeň
Počet žiakov: 316 Počet tried: 13
II. stupeň
Počet žiakov: 354 Počet tried: 15
Školský klub detí
Počet žiakov: 288 Počet tried: 13