Konzultačné hodiny

Vážení rodičia, konzultácie s vedením školy, pedagogickými i odbornými zamestnancami za účelom riešenia výchovno-vzdelávacích výsledkov Vašich detí, prípadne iných záležitostí, sú možné počas vyššie uvedených dní, resp. vo vyššie uvedených konzultačných hodinách, avšak len po predchádzajúcom dohovore s konkrétnym zamestnancom, a to prostredníctvom telefonickej, mailovej komunikácie alebo komunikácie prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Konzultačné hodiny vedenia školy, pedagogických i odborných zamestnancov školy
Vedenie školy pondelok - piatok
Pedagogickí zamestnanci pondelok - piatok
Mgr. Ivanka Chytrá
chytra@centrum.sk
Kariérový poradca
pondelok - piatok
7:15 – 7:45 hod.
po 13:30 hod.
Mgr. Jana Dupľáková
j.duplakova@gmail.com
Výchovný poradca
štvrtok
8:00 - 9:30 hod.
14:00 - 15:00 hod.
PhDr. Vlasta Baumerthová
vlasta@baumerth.com
Školský špeciálny pedagóg
pondelok - štvrtok
Mgr. Katarína Bagočiová
k.bagoci@gmail.com
Školský psychológ
pondelok a streda
Mgr. Iveta Baková
ivkabam@gmail.com
pondelok - piatok
14:00 - 16:00