Zmena organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu od 22.03.2021

Späť

Na základe rozhodnutia ministra zo dňa 5. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 s účinnosťou od 22. marca 2021 obnovujem prezenčnú formu vzdelávania v našej základnej škole na prvom stupni ZŠ.

Rodič/zákonný zástupca:

  • vchádza v pondelok ráno v čase 7:00 – 8:00 h., u žiakov štvrtých ročníkov v čase 7:30 – 8:00 h s dieťaťom do budovy školy podľa rozpisu školy bránou najbližšou k pridelenému vstupu, počká kým dieťa prevezme triedna učiteľka
  • odovzdá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené na webstránke školy, k dispozícii je aj na vrátnici školy alebo ho vyplní na edupage,
  • do piatka do 14:30 h. nahlási triednej učiteľke, ak dieťa v tomto týždni určite nenastúpi,
  • ŠKD je zabezpečený do 16,00 h len pre žiakov 1. – 3. ročníka, deti odchádzajú z ŠKD cez hlavný vchod,
  • od utorka vstupujú žiaci do budovy školy hlavným vchodom, kde prebehne dezinfekcia rúk a meranie teploty.
  • pre žiakov, ktorí nenastúpia na prezenčnú výučbu, nebude zabezpečené online vyučovanie.
Vstup do budovy v pondelok
Hlavný vchod 1.D, 1.C, 3.C
Terasa 1. vchod 1.B, 4.A, 4.B, 4.C
Prístavba (vchod od terás) 1.A, 3.A, 3.B
Átrium 2.A, 2.B

Informácie k stravovaniu v ŠJ

Všetky deti 1. stupňa boli automaticky prihlásené na obedy. Odhlásiť ich môžete najneskôr v piatok do 10:00 h. V prípade, že vaše dieťa v pondelok do školy nenastúpi z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, môžete ho z obedov odhlásiť telefonicky (0336404728) alebo mailom ( skolska.jedalenpk@gmail.com) do 22.3.2021 8:00 h. Podľa VZN 12/2020 zákonný zástupca uhrádza paušálne 7 € mesačne za režijné náklady. Skontrolujte si účtovný stav (stravník + réžia) svojho dieťaťa. V prípade zostatku menšom ako 14 € obratom uhraďte sumu 7 €/mesiac na ďalšie mesiace (vrátane marca) na č. účtu SK60 5600 0000 0066 0748 4002.

2.stupeň

  • dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich vyučovanie v zadelených skupinkách pokračuje

Prílohy: