Zmena organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu od 8.3.2021

Späť

Aktuálne opatrenia na obdobie od 8.3. do 21.3.2021

OBNOVENÉ PREZENČNÉ VZDELÁVANIE PODĽA ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 doplnené o Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2 - A1810 z 2. marca 2021 je vydané v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 a uznesením vlády 122/2021 z 28. februára 2021.

Rozhodnutie ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021, doplnené o rozhodnutie ministra z 2. marca umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú v:

 • základných školách na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

1.stupeň

 • ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke
 • nástup žiakov v čase od 7,00 do 8,00 hod. do tried:
  • žiaci 1. ročníka cez bočný vchod pri terase vedľa 1.D
  • žiaci 2.-4. ročníka cez hlavný vchod
 • na obed sú žiaci prihlásení automaticky, vydáva sa v čase od 11,40 do 14,00 hod.
 • činnosť ŠKD je len pre žiakov 1.-3. ročníka v prevádzke do 16,00 hod.
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • žiaci, ktorí sa budú vzdelávať prezenčne (v škole) budú rozdelení do skupín, budú sa učiť podľa rozvrhu 4 vyučovacie hodiny a budú sa podľa možnosti pripájať na online hodiny
 • žiaci, ktorí sa vzdelávajú dištančne pokračujú podľa rozvrhu a pokynov triednych učiteľov

2.stupeň

 • dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • vstup do školy bez sprievodu rodičov
 • meranie teploty pri vstupe do školy
 • vstup do školy v rúšku (plus jedno náhradné)
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
 • zákonný zástupca potvrdí po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni bezinfekčnosť o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID-19.
 • v pondelok 08.03.2021 je povinný rodič predložiť čestné vyhlásenie:
  • elektronicky na: www.edupage.sk
  • písomne: Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov
   NEPLATNÉ

Prílohy: